Contact us

Bharatiya Shikshan Prasarak Sanstha`s
Kholeshwar Mahavidyalaya Ambajogai


Sr.No. Name Desgination E-Mail Mobile No. Photo
1 DR.MUKUND ARVINDRAO DEVARSHI Principal dr.devarshima@gmail.com 9405357260
2 DR.BIBHISHAN ROKDIBA PHAD Vice-Principal phadbibhishan@gmail.com 9422742445
3 DR.PATEKAR SUBHASH SAHEBRAO Vice-Principal subhash_patekar@rediffmail.com 8208987620
4 SHRI.SATISH SURESHRAO HIVAREKAR IQAC Co-ordinator s.hivrekar2011@gM.A.il.com 9850047312
5 SHRI.VIJAY LAXMANRAO KULKARNI OFFICE SUPERINTENDENT vlkulkarni1975@gmail.com 9881351461

Our Location